sobota , 9 grudnia 2023
Home / Blisko nas / Z życia wzięte / Zawarcie ugody przed sądem

Zawarcie ugody przed sądem

Do zawarcia ugody przed sądem może dojść już w toku wszczętego przez strony i toczącego się już postępowania, jeżeli w czasie jego trwania dojdą one do stosownego porozumienia. Zawarcie takiej ugody może także nastąpić na skutek zainicjowania osobnego postępowania, tj. postępowania pojednawczego, na skutek wniesienia do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Do zawarcia ugody może dojść również przed mediatorem, jednak taka ugoda winna następnie zostać zatwierdzona przez właściwy sąd. Oczywiście, aby mogła dojść do zawarcia ugody sam charakter sprawy musi na to pozwalać (jako przykład spraw, w których niedopuszczalne jest zawarcie ugody w powyższym rozumieniu wskazuje się sprawy o rozwód).

Podmiot składający wniosek o zawezwanie do próby ugodowej określa się mianem wnioskodawcy (wzywającego). Jest to osoba, która uważa, że przysługuje jej roszczenie, co do którego chce ona zawrzeć ugodę. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego będzie ona miała status powoda. Osoba, która jest wzywana do zawarcia ugody to z kolei przeciwnik – w sytuacji wniesienia pozwu będzie on pełnił funkcję pozwanego.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej należy wnieść do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika (również bez względu na właściwość rzeczową). Oznacza to, że na przykład osoba mieszkająca w Wejherowie (powód) dochodząca od ubezpieczyciela mającego siedzibę w Warszawie (pozwany) odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC o wartości 10.000 zł, mogłaby wnieść pozew, bądź do Sądu Rejonowego w Wejherowie (powołując się na przepisy o właściwości przemiennej), bądź do właściwego sądu rejonowego w Warszawie (właściwość ogólna).

Jednak w przypadku zawezwania do próby ugodowej dla powoda (wnioskodawcy, wzywającego) czy jego pełnomocnika, którym może być adwokat wejherowo jako miejsce zamieszkania powoda (wnioskodawcy, wzywającego) – nie będzie mogło być miastem w oparciu, o które zostanie ustalona właściwość miejscowa sądu właściwego do przeprowadzenia postępowania pojednawczego. Z uwagi na siedzibę ubezpieczyciela będzie to bowiem właściwy sąd rejonowy znajdujący się w Warszawie. Powód w tym wypadku – inaczej niż w przypadku wniesienia pozwu – nie będzie mógł się powołać na skorzystanie z właściwości przemiennej i wytoczyć powództwo przed sądem właściwym według jego miejsca zamieszkania, tj. przed Sądem Rejonowym w Wejherowie.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest składany na piśmie z zachowaniem wszelkich niezbędnych warunków formalnych. Wniosek taki podlega również opłacie.

Co ważne, skuteczne złożenie po raz pierwszy wniosku o zawezwanie do próby ugodowej uważa się za czynność dokonaną przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzonego roszczenia, a więc przerywającą bieg terminu przedawnienia, po którego przerwaniu biegnie on na nowo. Kontrowersje w tym zakresie wzbudza jednak złożenie drugiego i kolejnego wniosku w tym przedmiocie.

Każda ugoda zawierana przed sądem podlega kontroli w oparciu o kryteria takie jak zgodność ugody z prawem, zasadami współżycia społecznego. Sąd winien również zbadać czy nie jest ona zawierana jedynie w celu obejścia prawa. Na tej podstawie może on uznać zawarcie danej ugody za niedopuszczalną.

Sprawdź również

K2 nadal nieosiągalny

K2 jest ostatnim ośmiotysięcznikiem, którego zimą jeszcze nikt nie zdobył. Czterokrotnie podejmowano próby zimowego pokonania …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglą…darki. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close