niedziela , 5 lutego 2023
Home / Edukacja / Co nowego w roku akademickim 2015/16?

Co nowego w roku akademickim 2015/16?

female-702961 640Najważniejsi w nowym roku akademickim są studenci. To dla nich Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekty, które pomogą im odnaleźć się na uczelni i bez problemu poradzić sobie na rynku pracy. Od października wchodzą również w życie nowe przepisy związane z pomocą materialną oraz studiami – warto zapoznać się z nimi już teraz.

– Pracowników naukowych z pewnością zainteresują kolejne konkursy realizowane w ramach „Uczelni Przyszłości”, których budżet wynosi 5 mld zł. Wyniki niektórych programów poznamy już niebawem, inne dopiero wystartują. Wśród nich z pewnością znajdzie się coś dla humanistów i popularyzatorów nauki. Oprócz tego przygotowaliśmy też kilka ułatwień dla uczelni. Szczególnie ważny jest dla nas ogłoszony w czerwcu program Umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Międzynarodowa wymiana doświadczeń, o którą zabiegamy dla polskich studentów i naukowców, to sposób na dynamiczny rozwój polskiej nauki. Dlatego dążymy do tego, by nasi studenci i naukowcy uczestniczyli w europejskiej i światowej mobilności. Staramy się również przyciągać do Polski osoby z zagranicy – czytamy na stronie ministerstwa.

Uczelnie przyszłości

Uczelnie przyszłości to sztandarowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma on na celu:

• Kształcenie studentów na najwyższym poziomie, z dbałością o to, żeby dyplomy licencjackie czy magisterskie były zdobywane za samodzielną uczciwą pracę
• Rozwijać w studentach umiejętności i kompetencje, które pozwolą im odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy i zdobywać szybko potrzebną nową wiedzę.

• Zapewniać studentom dostęp do praktyk zawodowych

• Które będą otwarte na umiędzynarodowienie i będą przyciągały zagranicznych studentów i naukowców. Polskie uczelnie muszą stać się atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych studentów i nauczycieli akademickich, by rywalizować na globalnym rynku o najlepszych studentów. To kwestia nie tylko prowadzenia zajęć w języku angielskim, ale też zorganizowania całego systemu obsługi administracyjnej przyjaznego obcokrajowcom.
• Uczelnie przyszłości to też takie uczelnie, które obok kształtowania postaw i kształcenia światłych obywateli pełnią służebną rolę wobec społeczeństwa i zacieśniają współpracę ze swoim otoczeniem społecznym i gospodarczym poprzez dostosowywanie programów studiów do potrzeb gospodarki, regionu
• Uczelnie przyszłości to także uczelnie, które dbają o rozwój nauki poprzez prowadzenia najwyższej jakości studiów doktoranckich
• Które są dobrze zarządzane i na których pracuje kompetentna kadra akademicka i administracja

W ramach „Uczelni przyszłości” w tym roku akademickim będą realizowane pierwsze programy:

Program Rozwoju Kompetencji

Już niedługo uczelnie rozpoczną realizację zwycięskich projektów w Programie Rozwoju Kompetencji. W konkursie wyłonione zostaną najlepsze propozycje dodatkowych zajęć, które wyposażą studentów w unikalne umiejętności przydatne w karierze naukowej i na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o kompetencje miękkie, takie jak współpraca w grupie, zdolności przywódcze, kreatywne, samodzielne myślenie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach: od warsztatów i spotkań z profesjonalistami, po specjalistyczne szkolenia, prelekcje i cykle wykładów.

Skuteczniejsze metody walki z plagiatami

Dotychczas z systemów antyplagiatowych korzystało jedynie ok. 180 uczelni. Od nowego roku akademickiego sprawdzenie prac dyplomowych będzie obowiązkowe. Szkoły wyższe mogły wystartować w konkursie na systemy antyplagiatowe organizowanym w ramach Uczelni Przyszłości. Oprócz tego utworzone zostanie ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych, którego działanie nadzorować będzie MNiSW. Prace będą trafiać do zbiorów od razu po zakończonej obronie. Do końca 2016 roku baza będzie uzupełniona o zbiory sięgające roku akademickiego 2009/2010. Dzięki repozytorium będzie można uniknąć sytuacji, w których ta sama praca została obroniona na dwóch różnych uczelniach. W przypadku wykrycia plagiatu po uzyskaniu tytułu zawodowego, tytuł ten zostanie unieważniony

Najlepsi z najlepszych!

To wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Młodzi naukowcy będą mogli przeznaczyć pieniądze z projektu m.in. na pokrycie kosztów uczestnictwa, a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu, z którym rywalizują na arenie międzynarodowej.

Kształcenie na studiach doktoranckich – opracowanie wzorcowych programów studiów doktoranckich

Wspieramy interdyscyplinarne i międzynarodowe programy studiów doktoranckich tworzone przy współpracy z jednostkami naukowymi, instytutami PAN i instytutami badawczymi. Do uczelni trafią też środki na zamawianie studiów doktoranckich w obszarach kluczowych dla gospodarki.

Nowe Programy Kształcenia

Będziemy aktywnie wspierać realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Program „Uczelnie przyszłości” to nie wszystko. Podejmujemy też inne działania, by zmieniać polskie uczelnie:

Monitoring losów absolwentów

Monitoring karier zawodowych absolwentów ruszy po raz pierwszy. W tym celu wykorzystane zostaną dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz informacje z systemu POL-on. Wyniki monitoringu przydadzą się studentom, którzy będą mieli dostęp do rzetelnych informacji na temat zatrudnienia po konkretnych kierunkach studiów. Uczelnie natomiast będą mogły skutecznie zmodyfikować swoje oferty edukacyjne. Pierwszych wyników można spodziewać się już wiosną 2016 roku.

Program filozofii dla liceów

Uczniowie, którzy uczyli się filozofii, częściej biorą udział w dyskusjach, sprawniej argumentują, myślą krytycznie i samodzielnie, lepiej radzą sobie na studiach i rynku pracy. Dlatego po rozmowach z przedstawicielami nauk humanistycznych, postanowiliśmy zaangażować się we wprowadzenie zajęć z filozofii do polskich liceów. Pilotaż Edukacji filozoficznej ma objąć 1000 klas w całej Polsce, a kursy mają potrwać 60 godzin. Za prowadzenie zajęć odpowiedzialni będą naukowcy z polskich uczelni. Na realizację programu każdy z nich otrzyma grant w wysokości 200 tys. zł. Konkurs ruszy w 2016 roku.

Premia na Horyzoncie

Wspieramy polskich naukowców, a szczególnie premiujemy tych, którzy walczą o europejskie granty. Premie na Horyzoncie to nowe dodatkowe wynagrodzenia dla tych, którzy uczestniczą w projektach Horyzontu 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych.

Umiędzynarodowienie

Erasmus + bez podatku

Erasmus + zajmuje kluczowe miejsce w strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Podobne podatki zostały już zniesione we Francji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i na Słowacji. Uproszczone przepisy zachęcą kolejne osoby do udziału w międzynarodowych wymianach.

Lepsze warunki studiowania dla obcokrajowców

Podstawą umiędzynarodowienia jest umożliwienie obustronnej wymiany i zachęcanie obcokrajowców do studiowania w Polsce. Obecnie na naszych uczelniach studiuje 46 tys. cudzoziemców. Od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą nowe przepisy, które umożliwią im podejmowanie nauki w Polsce na korzystniejszych warunkach. Zamiast płacić z góry za cały okres studiów (czyli dwa, trzy lub pięć lat), studenci będą mogli wnosić opłaty semestralne. Umożliwi to studia mniej zamożnym studentom.

Cudzoziemcy w Polsce łatwiej potwierdzą swoje wykształcenie. Na nowym prawie skorzystają też uchodźcy.

Przybywającym do naszego kraju uchodźcom będzie łatwiej nostryfikować dyplom lub potwierdzić wykształcenie w celu kontynuowania studiów w Polsce. osoby nie posiadające dokumentów ukończenia studiów będą mogły na podstawie innych zaświadczeń przedstawić uczelni uzyskane przez siebie kompetencje. Uczelnia będzie mogła uznać za taki dokument np. indeks.
Rozporządzenie wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które utraciły lub nie miały możliwości uzyskania oficjalnego dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe, a w związku z sytuacją polityczną w kraju swojego pochodzenia nie mogą takiego dokumentu zdobyć.

Studia dla Wybitnych

Stu najlepszych polskich studentów co roku będzie mogło zacząć studia na najlepszych światowych uczelniach. Studia w całości sfinansuje rząd: pokryte zostaną koszty czesnego, utrzymania, zakwaterowania, podróży i ubezpieczeń. Budżet pierwszej edycji wyniesie 18,5 mln zł.

Programy kształcenia w językach obcych

Oprócz tego oferujemy także międzynarodowe programy studiów oraz międzynarodowe szkoły letnie.

Wykładowcy z zagranicy

Włączamy zagranicznych wykładowców w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach oraz zachęcanie wybitnych polskich wykładowców pracujących za granicą i mających osiągnięcia naukowe do kontynuowania kariery akademickiej w Polsce.

Wsparcie uzyskiwania zagranicznych akredytacji

Wspieramy uzyskiwanie zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia.

Studenci

Łatwiejszy dostęp do stypendiów socjalnych

Osoby, które potrzebują pomocy materialnej, mogą ubiegać się o stypendia socjalne. Od nowego roku akademickiego minimalna kwota dochodu na osobę w rodzinie, która uprawnia do starania się o stypendium, będzie podwyższona. Od 1 października próg minimalny wzrośnie z 592,8 zł do 668,2 zł. Większa będzie także kwota rezerwowa, jeżeli uczelnie zdecydują się na prowadzenie dodatkowego naboru dla osób, które nie otrzymają stypendium w pierwszej kolejności. Próg ten od 1 listopada wzrośnie z 895,7 zł na 1043,9 zł.


Wyższe kwoty kredytów studenckich

Inną formy pomocy materialnej są kredyty studenckie przyznawane nawet na 6 lat dla studentów i na 4 lata w przypadku doktorantów. Od nowego roku akademickiego po raz pierwszy możliwe będzie wybranie jednej z dwóch kwot miesięcznej raty: 600 zł w wersji podstawowej i 800 zł w wersji podwyższonej.


Doświadczenie zawodowe – „Studiujesz? Praktykuj!”

Już na studiach warto zatroszczyć się o zdobycie doświadczenia, którego tak często wymagają od studentów pracodawcy. Dlatego ogłosiliśmy jeszcze jeden konkurs dla uczelni – „Studiujesz? Praktykuj!”. Zwycięskie projekty na staże zostaną skierowane do studentów ostatnich lat, którzy lada moment wejdą na rynek pracy. Najlepsze oferty będą mogły trwać nawet do trzech miesięcy, współpraca między szkołami a pracodawcami będzie całoroczna. W grę wchodzą również staże zagraniczne. Studenci biorący udział w programie otrzymają stypendia stażowe, a uczelnia pokryje koszty ew. zakwaterowania, dojazdów i ubezpieczenia.


Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

To rozwiązanie systemowe, które umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie 6-miesięcznych obowiązkowych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Dzięki temu działaniu będziemy mieli ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ.

Akademickie Biura Karier

Wspieramy instytucje, które ułatwiają start absolwentów na rynku pracy. W związku z tym wyróżniające się Akademickie Biura Karier działające przy uczelniach mogą liczyć na dodatkowe 76 mln zł. Konkurs rusza w drugiej połowie 2015 r.

„Maluch na uczelni”

Studia i karierę naukową często trudno połączyć z życiem rodzinnym. By to zmienić w 2015 r. przeprowadziliśmy konkurs „Maluch na uczelni”. Za 9,2 mln zł sfinansowano powstanie żłobków i klubików dziecięcych na 43 uczelniach w Polsce – to ponad 1500 miejsc opieki. Dostęp do żłobków będą miały dzieci studentów i pracowników naukowych. Taka forma wsparcia pozwoli łączyć studia lub rozwój naukowy z opieką nad dziećmi, a uczelnie staną się miejscem przyjaznym rodzinie.

POBIERZ PORADNIK (KLIK)

Sprawdź również

Letnie warsztaty bronioznawcze dla dzieci i młodzieży

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał zaprasza dzieci i młodzież do udziału w letnich warsztatach bronioznawczych. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglą…darki. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close